Home

އުފެދުނު ތާރިޚު

2017 (16)
ޖެނުއަރީ (2) ފެބްރުއަރީ (1) މާރޗް (1) އޭޕްރީލް (1) ޖޫން (2) ޖުލައި (9)
2016 (26)
ފެބްރުއަރީ (4) މާރޗް (3) މޭ (5) ޖޫން (2) ޖުލައި (6) އޮގަސްޓް (2) ނޮވެމްބަރ (4)
2015 (62)
ޖެނުއަރީ (2) ފެބްރުއަރީ (1) މާރޗް (1) އޭޕްރީލް (2) މޭ (4) ޖޫން (5) ޖުލައި (13) އޮގަސްޓް (9) ސެޕްޓެމްބަރ (6) އޮކްޓޯބަރ (14) ނޮވެމްބަރ (4) ޑިސެންބަރ (1)
2014 (41)
ޖެނުއަރީ (3) ފެބްރުއަރީ (3) މާރޗް (1) މޭ (1) ޖޫން (1) ޖުލައި (6) އޮގަސްޓް (3) ސެޕްޓެމްބަރ (8) އޮކްޓޯބަރ (9) ނޮވެމްބަރ (3) ޑިސެންބަރ (3)
2013 (3)
ސެޕްޓެމްބަރ (1) ނޮވެމްބަރ (1) ޑިސެންބަރ (1)
2012 (14)
އޭޕްރީލް (5) މޭ (2) ޖޫން (2) އޮގަސްޓް (3) ސެޕްޓެމްބަރ (1) ނޮވެމްބަރ (1)